Tổng hợp tháng: December 2014

5 lý do doanh nghiệp bạn cần có blog

blog doanh nghiep

Doanh nghiệp của bạn có blog không? Đã bao giờ bạn nghĩ rằng thật tốn thời gian cho một blog, nhưng không chắc là bạn hoàn thành nó và nhận được giá trị từ nó?

Bản thân tôi cũng đã từng không có blog, và rồi viết blog. Bài viết này sẽ giúp bạn (hoặc ai đó bạn biết) hiểu được giá trị của blog đối với sự phát triển của doanh nghiệp.