32 Creative Facebook timeline cover photos

Giao diện Timeline của Facebook, cho phép đăng tải một hình ảnh lớn (cover photo) bên cạnh avatar đã tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp và cá nhân quảng bá thương hiệu của mình. Thủ thuật Marketing giới thiệu đến các bạn những cover photo thật sáng tạo và ấn tượng trong thế giới Facebook.

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (1)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (2)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (3)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (4)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (5)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (6)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (7)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (8)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (9)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (10)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (11)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (12)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (13)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (14)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (15)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (16)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (17)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (18)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (19)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (20)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (21)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (22)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (23)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (24)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (25)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (26)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (27)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (28)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (29)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (30)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (31)

 

Creative Facebook timeline cover photos - Thủ thuật Marketing (32)

 Theo Creative Guerrilla Marketing

Leave a Reply