Browsing: Marketing Automation

Marketing Automation là cách sử dụng hệ thống để tự động hóa các hoạt động Marketing theo quy trình và kịch bản đã được thiết lập sẵn. Điểm mạnh của Marketing Automation là chúng ta có thể xử lý chính xác hàng trăm ngàn khách hàng và nghiệp vụ cùng lúc mà không tốn nhân sự, hoạt động 24/7 với sai sót thấp.