Author Nguyễn Quý

TriggerM là đơn vị cung cấp giải pháp Email Marketing Automation hỗ trợ Sale – Marketing hàng đầu cho doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp về Quản lý và chăm sóc danh sách khách hàng tự động, Chấm điểm khách hàng tiềm năng, dịch vụ Email Marketing thiết lập kịch bản, tối ưu vào inbox. https://triggerm.digital/

Email Danh sách đen email

Danh sách đen Email

Những Marketer sử dụng công cụ Email Marketing phải bỏ ra nhiều rất nhiều nỗ…

1 2